เรื่อง : กิจกรรมการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากลเทียบเคียงผล CEFR

กิจกรรมการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากลเทียบเคียงผล CEFR 15 มีนาคม 2564 (10:18 น.)   เข้าชม 265

กิจกรรมการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากลเทียบเคียงผล CEFR
(The Common European Framework of Reference for Language)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563 
โดยโรงเรียนบุญวัฒนาเป็นสนามสอบในการจัดกิจกรรมวัดความสามารถทางภาษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนในสังกัด 9 โรงเรียน จำนวน 800 คน